Inwestycja Fotowoltaika

13.01.2020 ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • *wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • *zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Adres wysyłki dokumentów:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • ul. Konstruktorska 1
  • 02-673 Warszawa